حق مسلم ما

دی ۳۰، ۱۳۸۷

نمایندگان مجلس وزیر مخابرات را استیضاح کنید !

توهین به جوانان ایرانی
فرهنگ دولت مهروز است
شما نمایندگان اگر از ما جوانان حمایت نکنید و وزیر معلوم الحال دولت
مهرورز را استیضاح نکنید
برای آخرین بار است که بر صندلی مجلس تکیه میزنید
شما محتاج رای ما هستید
حتی اگر صادق محصولی مسئول شمارش آرا باشد

نمایندگان مجلس تمام مشروعیت شما در کاغذهای رای ماست
علی آبادی با حذف نود ازشبکه سه
در صدد گسترش و ترویج مواد مخدر است . به دندانهای کثیفش بنگرید
او وزیر مخابرات را هم تطمیع کرده است