حق مسلم ما

دی ۲۱، ۱۳۸۷

در مساجد چه خبره ؟


بر اساس فتوی آیت الله سید محمود هاله نورانیقبل از قربانی کردن یا ذبح گوسفندان در مساجد سراسر کشورباید جناب قصاب ذاحب دو رکعت نماز استفعال برای آخرین شادی گوسفند مذحوب بجا اورد


اینطوری