حق مسلم ما

آبان ۱۷، ۱۳۸۷

بنویسید احمدی نژاد بخوانید خامنه ای( فارسی را پاس بدارید )


وطن يعني عرب را چاق کردن
معلم هاي خود را داغ کردن
وطن يعني خريد تايد و شامپو
وطن يعني رئيس جمهور هالو

وطن يعني صف نون و صف شير
وطن يعني همش درگير درگير
وطن يعني همين بنزين، همين نفت
همين نفتي که توي سفره ها رفت

وطن يعني که اصلاحات "چيني"
وطن يعني که روي خوش نبيني
وطن يعني همين آيينه دق
وطن يعني خلايق هر چه
لايق